به زودی ستاره آویرا در آسمان روشن می شود فقط کافیه به آسمان نگاه کنی